Όροι Διαγωνισμού Φωτιστικό Επαναφοτιζόμενο Appthelight


1] Η εταιρεία με την επωνυμία «Kafkas Cyprus Ltd» και με Tic/ΑΦΜ: 10373549 S, που εδρεύει στο Ανδρέα Καριόλου 40, 4102 Αγ. Αθανάσιος, Λεμεσός και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Κατσουλόπουλο του Ανδρέα, που εφεξής θα καλείται <<Διοργανώτρια>>, σε συνεργασία με την εταιρεία «WEBARTS» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη η Διαφημιστική), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη 2 τυχερών συνολικά, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, Επαναφορτιζόμενο της εταιρείας APPTHELIGHT.
2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3] Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4] Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Τετάρτη 14/02/2024 έως και την Τρίτη 20/02/2024 και ώρα 23:59 μμ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο διαγωνισμό το παραπάνω χρονικό διάστημα, μέσω της σελίδας της Διοργανώτριας στο Instagram. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση, που θα διεξαχθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, από εξουσιοδοτημένο ειδικά προς το σκοπό αυτό, υπάλληλο της διαφημιστικής εταιρείας, με αυτοματοποιημένο λογισμικό ανάδειξης νικητών, την Τετάρτη 21/02/2024. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει 2 νικητές. Η Διοργανώτρια δύναται να προβεί και σε κλήρωση για δυο (2) αναπληρωτές νικητές, εφόσον διαπιστώσει ότι ο αρχικά κληρωθέντες δυο (2) νικητές έχουν αναδειχθεί νικητές περισσότερο από μία φορά, διά της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό με διαφορετικό προφίλ στο Instagram. Στην περίπτωση αυτή (ήτοι της ανάδειξης του ιδίου φυσικού προσώπου ως νικητή περισσότερο από μία φορά, διά της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό με διαφορετικό προφίλ στο Instagram) θα απορρίπτεται ο εν λόγω νικητής.

5] Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram και να έχει κάνει "follow" στη σχετική σελίδα «kafkas_cy» στο Instagram, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν των όρων εγγραφής του Instagram. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ότι «μου αρέσει» (like) να προβούν σε σχολιασμό (comment) κάτω από την ανάρτηση, και να κάνουν (tag) τον αγαπημένο/η τους.

6] Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν την Τετάρτη 21/02/2022 και ώρα 13:00μ.μ στη σελίδα «kafkas_cy» στο Instagram, με σχόλιο ανακοίνωσης στη δημοσίευση. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

7] Με την αποδοχή των όρων εγγραφής, ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ενήλικος ( ήτοι, ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του). Παρόλο που η <<Διοργανώτρια>> καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Instagram είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για παιδιά. Η <<Διοργανώτρια>> και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι άλλοι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στο Instagram το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο .Η <<Διοργανώτρια>> και οι συνεργαζόμενες εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

8] Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο Instagram. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

10] Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από τη σελίδα, δικαιούμενες να τις μεταβιβάσουν περαιτέρω κατά την απόλυτη κρίση τους σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο δε συμμετέχων συναινεί στη δυνατότητα της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής να προβούν σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες αυτές επιθυμούν.

11] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και της ως άνω σελίδας και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και τη σελίδα της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

12] Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα.

13] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια της Κύπρου.

14] Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

15] Δεν γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με φωτογραφία που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν περισσότερα από ένα άτομα, ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, δεν γίνονται αποδεκτές συμμετοχές που η φωτογραφία προφίλ περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντίθετο στις κείμενες διατάξεις ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

16] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του Νόμου 4624/2019 και των διατηρούμενων σε ισχύ διατάξεων του Ν. 2472/1997, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα τηρηθούν μέχρι τη διεξαγωγή της επιλογής και δημιουργίας του δώρου και μετά τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

17] ΔΩΡΑ: 2 Φωτιστικά εξωτερικού χώρου, Επαναφορτιζόμενα της εταιρείας APPTHELIGHT. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

18] Τα δώρα θα αποσταλούν είτε σε ένα κατάστημα ΚΑΥΚΑΣ, είτε ταχυδρομικά.