Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

To παρόν πλέγμα ιστοσελίδων (εφεξής «Ιστοτόπος») ανήκει και βρίσκεται υπό τη διαχείριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών", με διακριτικό τίτλο ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών (εφεξής «Όμιλος ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ" ή "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ")

Παρακαλείσθε πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη στον παρόντα Ιστοτόπο να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις καθώς η χρήση του παρόντος ισοδυναμεί με την σιωπηρή αλλά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του παρόντος Ιστότοπου.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις Ιστοσελίδες της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ.

H ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ δύναται οποτεδήποτε και χωρίς ενημέρωση να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Για αυτό το λόγο οφείλετε κάθε φορά να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθείτε τη χρήση του Iστοτόπου, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τυχόν τροποποιήσεις. 

Χρήση των Ιστοσελίδων της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Κατά την επίσκεψή σας και τη χρήση του Ιστοτόπου οφείλετε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συμβάσεις του Διεθνούς Δικαίου και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του παρόντος Ιστοτόπου ή γενικότερα από κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο για:

  1. Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω e-mail ή  με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου όπως πορνογραφικού, άσεμνου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, απειλητικού, παράνομου ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε παράνομη συμπεριφορά και/ ή που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, της ανηλικότητας ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  2.  Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω με e-mail ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα χρήσης ή μετάδοσης (όπως ενδεικτικά εσωτερικές πληροφορίες, και/ ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στα πλαίσια εμπορικών, εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
  3.  Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω με e-mail ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
  4.  Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  5. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
  6. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
  7. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
  8.  Η παρακολούθηση ή αντιγραφή του περιεχομένου του Ιστοτόπου με τη χρήση robot, bot, spider, crawler ή άλλης αυτοματοποιημένης ή μη  διεργασίας.

Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω, υπέχετε ευθύνη αποζημίωσης απέναντι στην Παπουτσάνης και τον Όμιλο Παπουτσάνης για κάθε ζημία και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαστικών εξόδων και αμοιβής δικηγόρου) που τυχόν υποστεί.

Εάν για τη χρήση κάποιας υπηρεσίας του Ιστοτόπου μας απαιτείται το άνοιγμα λογαριασμού θα πρέπει να παράσχετε ακριβή και αληθή στοιχεία και να διαλέξετε έναν προσωπικό κωδικό και όνομα χρήστη.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τον λογαριασμό σας. Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί σε σας σαν αποτέλεσμα της χρήσης του κωδικού ή του λογαριασμού σας από τρίτο μέρος, είτε εν γνώσει σας είτε όχι.

Εγγυάστε ρητώς ότι έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε την εξουσία από το νόμο να περιέλθετε στην παρούσα συμφωνία και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Εάν αγοράζετε ή πωλείτε προϊόντα χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, εγγυάστε περαιτέρω ότι έχετε την εξουσία σύμφωνα με το νόμο να περιέλθετε σε δεσμευτικές συμφωνίες για την αγορά ή πώληση αγαθών.   Σε κάθε περίπτωση η Παπουτσάνης διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχομένο του Ιστοτόπου της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, διασχηματισμών, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και γενικά κάθε είδους υλικού, αποτελεί αντικείμενο διανοητικής ιδιοκτησίας της Παπουτσάνης και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις και συμβάσεις περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου του Ιστοτόπου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ οποιαδήποτε αγωγή ή προβληθεί οιαδήποτε αξίωση, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή από οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το  λογαριασμό σας ή από δραστηριότητα τρίτου προσώπου που έχει πρόσβαση στον Ιστοτόπο μας, χρησιμοποιώντας το δικό σας λογαριασμό, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να παρέμβετε υπέρ της Παπουτσάνης σε τυχόν σχετική δικαστική διαδικασία καθώς και να την αποζημιώσετε στην περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Υπερσύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους τρίτων

Παρότι ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων ή να περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοτόπους τρίτων, η Παπουτσάνης δεν ελέγχει, δεν ευθύνεται και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με οποιουσδήποτε τέτοιος δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο, την ποιότητα και τις υπηρεσίες τους, τη διαθεσιμότητά τους ή την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τέτοιων ιστοτόπων ρητά αποδέχεστε ότι η Παπουτσάνης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή της υπηρεσίες τους καθώς και για τυχόν προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/ χρήση αυτών.  Οποιοιδήποτε σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση και για σκοπούς πληροφόρησης και για την πλοήγηση σε αυτούς θα είστε εσείς αποκλειστικά υπεύθυνοι.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

ΕΠΙΣΗΣ, Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ SITE Ή SERVER ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΛΑΘΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ. ΟΜΟΙΩΣ Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Η ΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ("SERVERS") ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ "ΙΟΥΣ" Η ΑΛΛΑ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ δεν φιλτράρει το περιεχόμενο των διαφημίσεων ή άλλο περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά μέσω των Ιστοσελίδων της και το οποίο μπορεί να θεωρείται ακατάλληλο για τα παιδιά. Επομένως ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικού φίλτρου (electronic filtering software).

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα τηρείται ο Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»), καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία αναφορικά με τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Παρακαλείσθε σε κάθε περίπτωση όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο χειρισμού τους, τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας σε περίπτωση ενδοιασμών σχετικά με τη χρήση τους, τρίτους πιθανούς αποδέκτες αυτών, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ. 

Λοιπά ζητήματα

Oι συγκεκριμένoι όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής των παρόντων γενικών όρων είναι τα Δικαστήρια Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων για τη λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του Ιστοτόπου παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση: info@papoutsanis.gr. Επίσης αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε προβλήμα στο περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο 22620 85000.